VERKEERSBESLUIT ten behoeve van de aanleg “kortsluiting” (Novaweg) en de herinrichting van een gedeelte van de Onderdendamsterweg te Winsum Nr. 2023/01

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winsum
  2. gmb-2024-71490
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

InleidingDe gemeente Het Hogeland is in 2021 begonnen met de aanleg van de zgn. kortsluiting tussen de N361 aan de noordwestkant van het dorp Winsum en de N996 aan de noordoostkant van het dorp Winsum. Het doorgaande verkeer, o.a. vracht- en landbouwverkeer hoeft daardoor niet meer via de Onderdendamsterweg door het centrum van Winsum te rijden. Dit komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het centrum van Winsum ten goede. Met de realisering van de kortsluiting (Novaweg genoemd) is ook een deel van de Onderdendamsterweg heringericht en is de maximumsnelheid verlaagd tot 30 km/u.BevoegdheidDe hieronder genoemde wettelijke bepalingen zijn op het besluit van toepassing:artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), dat bepaalt dat verkeers-besluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betrekking hebben op verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, dat bepaalt dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;artikel 15, lid 2 van de WVW 1994, dat bepaalt dat het toepassen van maatregelen op of aan de weg voor zover de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, geschieden krachtens een verkeersbesluit;artikel 2, lid 1 van de WVW in verband met het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg; artikel 2, lid 2 van de WVW waar het betreft het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu als bedoeld in de Wet Milieubeheer (of diens opvolger); artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), dat bepaalt dat plaatsing van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990) dient te geschieden middels een verkeersbesluit; artikel 24 BABW, dat bepaalt dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de namens de Korpschef van politie Eenheid Noord-Nederland gemandateerde verkeersadviseur van het basisteam Ommelanden-Noord; het Mandaatbesluit van 27 december 2020, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de teamcoach van team RO-Infra;Aanleiding en overwegingen voor het besluitNovawegDe nieuwe kortsluiting Winsum (genoemd: Novaweg) aan de noordzijde van het dorp Winsum vormt de nieuwe verbinding tussen de provinciale weg N361 (Ranumerweg) en het noordoostelijkste gedeelte van de N996 (Onderdendamsterweg). De wegverbinding is bedoeld voor het doorgaande oostwestverkeer en met name het vracht- en landbouwverkeer. Hierdoor hoeft dit doorgaande verkeer niet meer via de Onderdendamsterweg door het centrum van Winsum te rijden. Dit komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het centrum van Winsum ten goede omdat voor de realisering van de Novaweg er ongeveer 7.000 motorvoertuigen per dag (waaronder dus veel vracht- en landbouwverkeer) gebruik maakten van de Onderdendamsterweg door de bebouwde kom (inclusief het centrumgebied) van Winsum. De Novaweg wordt aangewezen als een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een snelheids-regime van maximaal 60 km/uur en is uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen van het CROW voor erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. Omwille van de verkeersveiligheid (hellingspercentage en zichtlijnen in de tunnel) is de weg niet toegankelijk voor fietsers en bromfietsers. Omwille van de verkeersveiligheid wordt ter hoogte van de aansluiting van de Novaweg op de N361 de voorrang voor fietsers en bromfietsers op het fietspad langs de N361 gewijzigd. Fietsers en bromfietsers zullen het verkeer dat van de N361 de Novaweg wil oprijden voorrang moeten verlenen.De nieuwe verbindingsweg is gelegen buiten de bebouwde kom en is in beheer en onderhoud bij de gemeente Het Hogeland;De voorrang op de aansluiting van de Novaweg op de N361 wordt aangegeven door het plaatsen van borden B06 in combinatie met haaientanden. De maximumsnelheid op de Novaweg wordt aangegeven met bord A01-60 en A02-60 in combinatie met bord H01/H02 (begin en einde bebouwde kom) zowel op de aansluiting N361/Novaweg en de aansluiting Novaweg/N996.Tevens wordt bord C15 geplaatst om aan te geven dat de Novaweg niet toegankelijk is voor fietser, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen. OnderdendamsterwegHet betreft hier het weggedeelte Onderdendamsterweg met de aansluiting met de Braaksterwegtot aan de aansluiting met de rotonde bij de Geert Teislaan.Op Onderdendamsterweg wordt de 30 km/u-zone met 300 m in noordelijke richting opgeschoven tot iets voor de afbuiging van het verplichte brom- en fietspad richting het noordelijke gedeelte van de Onderdendamsterweg. In dit gedeelte is de voorrang van de Onderdendamsterweg op de zijwegen komen te vervallen en zijn dus alle kruispunten gelijkwaardig gemaakt. De gelijkwaardige kruisingen zijn geaccentueerd met rood asfalt en zogenoemde “pianomarkering”.Vanaf deze plek tot aan de rotonde wordt de maximumsnelheid 50 km/u. Dit is aangegeven met borden H01 en H02 in portalen aan beide zijden van de weg iets ten oosten van de rotonde. Voor de herinrichting was dit weggedeelte 60 km/u. Iets ten noorden van de 30 km/u-portalen is er een verplicht (brom-)fietspad gerealiseerd (aangegeven met bord G12) dat afbuigt naar het noordelijk gedeelte van de Onderdendamsterweg, overgaande in fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg tot de aansluiting op het bestaande (brom-)fietspad bij de rotonde ter hoogte van de Geert Teislaan. De fietsoversteek is aangegeven met de borden B06, D04, G12 en haaientandenfiguratie.De zgn. T-splitsing Onderdendamsterweg met de Takkebossenweg is voorzien van een zgn. “uitbuiging” waardoor de snelheid van het gemotoriseerd wordt geremd. Tevens is aan de Takkebosseweg circa 180 m uit het kruispunt aan beide zijden van de weg een komportaal geplaatst met de borden begin en einde bebouwde kom en zonebord 60 km/u (borden H01 en bord H02 in combinatie met A01-60zb) vanaf het komportaal richting Baflo. Tevens is het kruispunt geaccentueerd middels rood asfalt en de meergenoemde pianomarkering.Overige informatieMet betrekking tot de wenselijkheid van deze maatregelen is, overeenkomstig artikel 24 BABW advies gevraagd aan de Korpschef van de politie Noord-Nederland. Namens de Korpschef, heeft de gemandateerde verkeersadviseur van het basisteam Ommelanden-Noord bij brief van 13 februari 2024, kenmerk 20240205000946, een positief advies heeft gegeven over de voorgenomen aanwijzing en te nemen verkeersmaatregelen.Gelet op het bepaalde ter zake in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Wegenverkeerswet 1994;b e s l u i t :Gezien voorgaande overwegingen is het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland tot het besluit gekomen om de navolgende verkeerstekens van bijlage 1 van het RVV te plaatsen/verplaatsen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening nr. BS2021-080-SO-STNamelijk: 1.de onlangs gereed gekomen verbinding tussen de N361 (Ranumerweg) en de N996 Onderden-damsterweg (Novaweg):a.aan te wijzen als een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een snelheidsregime van maximaal 60 km/u, middels plaatsing van bord A01 (60) en A02 (60);b.verboden te verklaren voor (brom-)fietsers en gehandicaptenvoertuigen middels plaatsing van bord C15;c.nabij de aansluiting van de Novaweg met de ovonde op de N361 bord B06 plaatsen en haaientanden aanbrengen t.b.v. het verlenen van voorrang aan bestuurders van het kruisend verkeer);d.op het fietspad langs de N361, ter plaatse van de kruising met de Novaweg, borden B06, haaientanden en blokmarkering aanbrengen;2. voor het gedeelte van de Onderdendamsterweg tussen de aansluiting met de Braaksterweg tot aan de rotonde in de N996 ter hoogte van de Geert Teisweg:a. het verplaatsen van de nabij de kruising met de Braaksterlaan staande bebording A01-30zb en A02-30ze circa 300 m in noordelijke richting tot iets voor de afbuiging van het verplichte (brom-)fietspad; b. het (brom-)fietspad aangeven met bord G12 en de oversteken met bord B06 in combinatie met haaientanden en bord D04; c. het plaatsen van komborden H01 en H02 in combinatie met bord A01-60 iets ten oosten van de rotonde nabij de Geert Teislaan.3. de verkeerstekens worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van het Uitvoeringsbesluit BABW/RVV 1990 en zijn conform het model van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.Winsum, 13 februari 2024Burgemeester en wethouders voornoemd,namens hen,de teamcoach van het team IBOR - Infra M. BloemingTer inzageBekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad. Het besluit ligt tevens ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland, locatie Uithuizen, Hoofdstraat-West 1, 9961 AA, Uithuizen.Datum publicatie Gemeenteblad: 16 februari 2024BezwaarBelanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen