Omgevingsvergunning wateractiviteit WF-529690 voor aanleggen dam met duiker en verbreden dam met duiker t.h.v. Sint Michaelsberch 2 te Winsum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Wetterskip Fryslân. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winsum
  2. wsb-2024-3056
  • Onderwerp: Recht | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/wsb/2024

 

Omschrijving:

Op 19 februari 2024 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend aan Gemeente Waadhoeke te Franeker voor het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker en het tijdelijk verbreden van een bestaande dam met duiker ter hoogte van Sint Michaelsberch 2 te Winsum.De omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag na de publicatie tot 6 weken later ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden. Na het maken van een telefonische afspraak kunt u de stukken op kantoor inzien, tel. 058 2922222. InformatieVoor nadere informatie over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum op tel. 058 2922222, e-mailadres: info@wetterskipfryslan.nlBezwaarGedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten: - uw naam en adres; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden van bezwaar. Voorlopige voorzieningNaast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken en Eigendomsbeheer van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen